مهمترین خبرها
آگهی دعوت به مجمع فوق العاده مورخ 1393/08/20
سود نقدی سال 1392 به ازای هر سهم 750 ریال تصویب شد.
نامه زمانبدی پرداخت سود سال 1392
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال منتهی به 1392/12/29
افزايش سرمايه سال 1393
اعلام تعديل پيش بيني سود هر سهم سال 1393
اعلام پیش بینی سود و سود تقسیمی هر سهم سال 1392
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4