شرکت توسعه صنایع بهشهر دارای حدود 82 هزار سهامدار می‌باشد که تحت رهبری یک هیئت مدیره 7 نفره منتخب سهامداران اداره می‌گردد.

صندوق بازنشستگی کشوری

3/7 %

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

8/5 %

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

8/9 %

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

42/2 %

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

8/5 %

سهامداران حقیقی

19 %

سایر سهامداران حقوقی

6/5 %

شرکت سرمایه گذاری غدیر

8/1 %