چارت شرکت

بهروز مرادی

مدیرعامل و نایب رییس هیت مدیره

حمید مظفری

معاون امور شرکت ها و مجامع

مرتضی فرهادی

معاون امور برنامه‌ریزی و توسعه

مدیر پروژه های سرمایه گذاری تحقیق و توسعه

مدیر امور مجامع

رضا نصیری

مدیر امور حقوقی و قراردادها

حمیدرضا قلی پور

سرپرست نظارت و پیگیری

حمیدرضا قلی پور

سرپرست نظارت و پیگیری

ابوالفضل علی‌مراد

مدیر امور شرکت ها

رضا نصیری

مدیر امور حقوقی و قراردادها

حمیده مومنی

مدیر مالی

مریم آقایی فرد

مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی

مقداد بابایی

مدیر تلفیق، بودجه و گزارشات

مدیر برنامه‌ریزی استراتژیک و تعالی سازمانی

مرجان کریمان

مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی

مدیر فناوری اطلاعات

منصور فرجی مهماندار

بازرس ویژه مدیرعامل

علیرضا اسکندری

سرپرست حسابرسی داخلی

احسان بادپا

معاون مالی، اقتصادی و منابع انسانی

مجتبی جلالی فرد

مسئول دفتر مدیر عامل

محمدرحیم سلیمانی فرح

مشاورعالی مدیرعامل

فرشید هاشمی بختیار

مشاورعالی مدیرعامل