• ۰۲۱-۸۸۳۰۴۵۸۴

ترازنامه تلفیقی

شركت توسعه صنايع بهشهر (سهامي عام)
ترازنامه تلفيقي
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال
دارائی‌ها                                                              
 
دارائي‌هاي جاري :
 موجودي نقد ۱.۶۷۱.۸۸۷ ۲.۱۱۵.۲۲۰ ۱.۷۰۳.۵۲۶ ۱.۳۸۶.۹۳۷ ۷۷۷.۳۹۸ ۱.۳۶۴.۳۱۷ ۵۷۰.۱۲۳
سرمايه گذاري كوتاه مدت ۲.۲۰۷.۳۸۱ ۱.۱۴۸.۲۲۰ ۶۸۷.۷۸۴ ۳۸۹.۶۶۹ ۱۹۷.۰۰۶ ۵۰۲.۹۹۸ ۷۱۳.۷۵۸
حسابها و اسناد دريافتني تجاري ۹.۵۳۲.۹۳۶ ۵.۹۴۳.۰۷۹ ۴.۸۱۰.۰۸۵ ۵.۶۷۳.۵۸۴ ۳.۲۰۲.۵۳۹ ۱.۳۷۰.۵۴۴ ۴.۰۵۱.۹۱۹
ساير حسابها و اسناد دريافتني ۱.۰۴۳.۴۳۶ ۱.۲۴۸.۲۸۷ ۹۵۹.۸۱۵ ۹۴۸.۳۷۰ ۸۱۶.۴۳۵ ۵۰۲.۸۵۶ ۴۹۱.۴۴۷
موجودي مواد و كالا ۷.۴۵۳.۵۸۱ ۶.۷۲۸.۰۶۱ ۷.۱۷۲.۷۸۱ ۶.۸۹۳.۴۵۹ ۶.۰۶۹.۴۹۳ ۳.۶۹۹.۲۰۸ ۳.۲۱۴.۴۱۰
سفارشات و پيش پرداختها ۲.۱۸۰.۹۵۶ ۶.۷۲۸.۲۱۲ ۷.۱۷۲.۷۸۱ ۲.۱۶۳.۶۶۶ ۱.۵۴۵.۰۵۱ ۷۵۱.۰۱۱ ۵۸۴.۳۴۵
دارائیهای نگهداری شده برای فروش ۵۵.۹۱۳ ۵۵.۹۵۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
جمع دارائيهاي جاري ۲۴.۱۴۶.۰۹۰ ۱۹.۱۲۶.۱۹۸ ۱۶.۲۰۲.۰۰۲ ۱۷.۴۵۵.۶۸۵ ۱۲.۶۰۷.۹۲۲ ۸.۱۹۰.۹۳۴ ۹.۶۲۶.۰۰۲
دارائيهاي غير جاري :
دارائيهاي ثابت مشهود ۲.۳۵۵.۹۴۴ ۲.۲۹۱.۵۹۲ ۲.۰۸۲.۸۴۷ ۱.۶۹۹.۲۵۲ ۱.۲۹۹.۱۶۰ ۱.۲۰۳.۵۸۸ ۱.۰۸۰.۶۵۵
دارائيهاي نامشهود ۴۹.۶۵۶ ۴۷.۱۱۰ ۴۶.۸۲۷ ۴۸.۲۲۸ ۴۱.۷۶۲ ۳۶.۳۴۳ ۳۳.۰۳۷
سرقفلی ۱.۲۳۰.۳۳۸ ۱.۲۵۷.۵۷۴ ۱.۳۵۶.۳۲۵ ۱.۴۲۱.۱۱۸ ۲۹۱.۶۱۰ ۲۸۶.۰۲۳ ۳۰۰.۸۳۷
سرمايه گذاريهاي بلند مدت در شركتهاي فرعی و وابسته ۱۰.۱۰۶.۰۷۲ ۹.۲۵۷.۶۴۷ ۹.۸۱۹.۴۶۸ ۸.۸۰۸.۲۱۲ ۹.۳۸۲.۸۶۲ ۸.۳۸۳.۹۷۶ ۷.۳۰۳.۰۳۶
ساير سرمايه گذاريهاي بلند مدت ۹۳.۱۳۶ ۸۹.۶۸۸ ۱۱۷.۲۵۳ ۹۰.۲۰۱ ۳۲۳.۱۱۱ ۱۶۳.۰۶۹ ۱۶۱.۰۵۲
سرمایه گذاری در املاک ۳۵.۱۵۸ ۴۱.۵۳۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر دارائی‌ها  ۵۷.۶۰۴ ۳۶۰.۶۳۹ ۱۶۰.۱۳۲ ۱۲۶.۰۶۲ ۱۵۶.۵۰۴ ۱۵۵.۸۵۹ ۱۷۶.۵۰۷
جمع دارائي‌هاي غير جاري ۱۳.۹۲۷.۹۰۸ ۱۳.۳۴۵.۷۸۵ ۱۳.۵۸۲.۸۵۲ ۱۲.۱۹۳.۰۷۳ ۱۱.۴۹۵.۰۰۹ ۱۰.۲۲۸.۸۵۸ ۹.۰۵۵.۱۲۴
             
جمع دارائی‌ها  ۳۸.۰۷۳.۹۹۸ ۳۲.۴۷۱.۹۸۳ ۲۹.۷۸۴.۸۵۴ ۲۹.۶۴۸.۷۵۸ ۲۴.۱۰۲.۹۳۱ ۱۸.۴۱۹.۷۹۲ ۱۸.۶۸۱.۱۲۶
بدهی‌ها
بدهيهاي جاري:              
حسابها و اسناد پرداختني تجاري  ۵.۰۰۴.۲۸۹ ۴.۶۸۱.۴۳۶ ۳.۰۶۷.۵۱۳ ۳.۲۳۳.۳۰۲ ۱.۰۳۷.۸۵۱ ۱.۳۱۷.۸۱۱ ۳.۷۷۸.۴۴۱
ساير حسابها و اسناد پرداختني ۱.۱۷۸.۵۵۱ ۱.۱۰۹.۵۷۶ ۱.۳۱۷.۴۲۵ ۱.۳۱۹.۷۷۵ ۱.۰۲۱.۲۹۰ ۸۱۹.۶۹۶ ۶۷۷.۳۷۸
پیش دریافت‌ها ۷۷.۱۱۵ ۸۱.۱۲۸ ۷۴.۳۷۴ ۵۲۴.۰۷۸ ۳۱۸.۹۴۲ ۱۳۲.۳۹۸ ۵۶.۹۸۶
مالیات پرداختنی ۳۲۳.۹۶۹ ۴۶۰.۶۶۲ ۱۵۶.۰۵۶ ۳۷۸.۷۱۵ ۱۵۶.۳۲۶ ۰ ۰
سود سهام پرداختني ۱.۵۴۱.۵۸۵ ۲.۱۸۲.۹۳۷  ۱.۵۲۳.۱۵۵  ۱.۵۴۲.۵۹۱  ۱.۱۰۱.۹۶۸  ۵۸۴.۴۵۳  ۶۸۷.۵۵۱
تسهيلات مالي دريافتني ۱۲.۹۱۳.۱۵۱ ۸.۲۴۸.۴۴۹ ۷.۴۷۱.۲۶۷ ۷.۸۶۷.۷۴۲ ۷.۳۲۲.۳۱۴ ۵.۹۰۲.۹۰۹ ۶.۱۳۸.۹۰۸
جمع بدهيهاي جاري  ۲۱.۰۳۸.۷۶۰  ۱۶.۷۶۴.۱۸۸ ۱۳.۶۰۹.۷۹۰ ۱۴.۸۶۶.۲۰۳ ۱۰.۹۵۸.۶۹۱ ۸.۷۵۷.۲۶۷ ۱۱.۳۳۹.۲۶۴
بدهيهاي غير جاري:              
حسابها و اسناد پرداختني بلند مدت ۰ ۰ ۰ ۸۵.۹۴۱ ۳۴۱.۱۴۴ ۳۳۱.۵۰۰ ۱۸.۳۴۸
تسهيلات مالي دريافتني بلند مدت ۲۷.۸۱۲ ۳۱۳.۰۰۳ ۱۹۹.۷۴۹ ۴۷۹.۴۶۴ ۳۶۱.۴۲۵ ۳۳۲.۳۵۲ ۳۸۲.۴۷۱
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان ۴۴۴.۳۲۰ ۳۷۹.۴۵۰ ۳۳۷.۴۸۰ ۲۷۶.۲۷۵ ۱۸۳.۲۶۹ ۱۷۰.۹۸۰ ۱۶۲.۲۴۲
جمع بدهيهاي غير جاري ۴۷۲.۱۳۲ ۶۹۲.۴۵۳ ۵۳۷.۲۲۹ ۸۴۱.۶۸۰ ۸۸۵.۸۳۸ ۸۳۴.۸۳۲ ۵۶۳.۰۶۱
             
جمع بدهی‌ها  ۲۱.۵۱۰۸۹۲ ۱۷.۴۵۶.۶۴۱ ۱۴.۱۴۷.۰۱۹ ۱۵.۷۰۷.۸۸۳ ۱۱.۸۴۴.۵۲۹ ۹.۵۹۲.۰۹۹ ۱۱.۹۰۲.۳۲۵
حقوق صاحبان سهام:          
سرمایه  ۸.۲۵۰.۰۰۰  ۷.۰۲۱.۰۰۲  ۵.۰۸۰.۳۲۰  ۳.۶۲۸.۸۰۰  ۳.۶۲۸.۸۰۰  ۳.۰۲۴.۰۰۰  ۳.۰۲۴.۰۰۰
علي الحساب افزايش سرمايه ۰ ۰ ۱.۸۷۷.۶۰۹ ۱.۴۱۰.۶۰۶   ۰ ۵۹۲.۱۹۸ ۰
سهام شركت اصلي در مالكيت شركتهاي فرعي (۲۵۰.۳۷۰) (۲۲۸.۹۳۹) (۲۲۷.۳۴۳) (۷۵.۴۴۰) (۵۶.۹۵۷) (۸۸.۰۲۵) (۱۱۶.۴۲۸)
اندوخته قانونی ۱.۲۸۲.۸۷۸ ۱.۲۰۴.۹۴۶ ۱.۰۰۳.۳۸۰ ۷۷۱.۵۸۱ ۶۸۵.۱۶۵ ۵۲۰.۴۷۸ 513,884
سایر اندوخته‌ها ۶۸۸.۴۱۴ ۲۱۰.۹۲۵ ۱۷۷.۶۵۸ ۱۷۷.۲۴۳ ۳.۳۲۲ ۴۶.۸۳۹ ۰
تفاوت انباشته تسعير ارز ۹۰۵.۱۱۷ ۴۹۷.۳۲۳ ۴۶۰.۳۰۶ ۳۳۵.۱۳۰ ۲۹۲.۸۷۶ ۳۱۶.۵۷۳ ۵۰.۱۵۸
سود انباشته ۳.۰۹۰.۴۱۹ ۴.۰۷۳.۸۵۵ ۵.۱۷۶.۶۶۹ ۵.۶۳۸.۶۷۲ ۶.۰۴۸.۸۳۶ ۳.۴۸۴.۱۹۹ ۲.۵۳۵.۳۷۹
جمع حقوق صاحبان سهام شركت اصلي ۱۳.۹۶۶.۴۵۸ ۱۲.۷۷۹.۱۱۲ ۱۳.۵۴۸.۵۹۹ ۱۱.۸۸۶.۵۹۲ ۱۰.۶۰۲.۰۴۲ ۷.۸۹۶.۲۶۲ ۶.۰۰۶.۹۹۳
سهم اقلیت ۲.۵۹۶.۶۴۸ ۲.۲۳۶.۲۳۰ ۲.۰۸۹.۲۳۶ ۲.۰۵۴.۲۸۳ ۱.۶۵۶.۳۶۰ ۹۳۱.۴۳۱  ۷۷۱.۸۰۸
جمع حقوق صاحبان سهام  ۱۶.۵۶۳.۱۰۶ ۱۵.۰۱۵.۳۴۲ ۱۵.۶۳۷.۸۳۵ ۱۳.۹۴۰.۸۷۵ ۱۲.۲۵۸.۴۰۲ ۸.۸۲۷.۶۹۳ ۶.۷۷۸.۸۰۱
       
جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام ۳۸.۰۷۳.۹۹۸  ۳۲.۴۷۱.۹۸۳ ۲۹.۷۸۴.۸۵۴ ۲۹.۶۴۸.۷۵۸ ۲۴.۱۰۲.۹۳۱ ۱۸.۴۱۹.۷۹۲ ۱۸.۶۸۱.۱۲۶

  • ایران ، تهران ، خیابان قائم مقام فراهانی ، پایین‌تر از مطهری ، کوچه ۲۴ ، پلاک ۸
  • ۰۲۱-۸۸۳۰۴۵۸۴
  • ۰۲۱-۸۸۳۰۴۵۸۸
  • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
بالا