۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

 • saham@bidc.ir
 • سمت: رییس هیأت مدیره, عضو هیأت مدیره
 • به نمایندگی از شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 • سمت: نایب رییس هیات مدیره, مدیر عامل
 • به نمایندگی از شرکت: سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 • سمت: عضو هیأت مدیره
 • به نمایندگی از شرکت: شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار
 • سمت: عضو هیأت مدیره
 • به نمایندگی از شرکت: سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
 • سمت: عضو هیأت مدیره
 • به نمایندگی از شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
 • سمت: عضو هیأت مدیره
 • به نمایندگی از شرکت: سرمایه گذاری ملی ایران
 • سمت: عضو هیأت مدیره
 • به نمایندگی از شرکت: سرمایه گذاری غدیر