۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

مدیریت صنعت شوینده

  • درصد سهام مستقیم:: ۹۹٫۵
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۰٫۵
  • مجموع سهام: ۱۰۰