۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
زرین ذرت شاهرود زرین ذرت شاهرود زرین ذرت شاهرود

زرین ذرت شاهرود

  • درصد سهام مستقیم:: صفر
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۸۰
  • مجموع سهام: ۸۰