۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

سرآمد صنایع بهشهر

  • درصد سهام مستقیم:: ۵۵
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۴۵
  • مجموع سهام: ۱۰۰