۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
سرمایه گذاری اقتصاد نوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین سرمایه گذاری اقتصاد نوین

سرمایه گذاری اقتصاد نوین

  • درصد سهام مستقیم:: ۲۰
  • درصد سهام غیر مستقیم:: صفر
  • مجموع سهام: ۲۰