۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
شکر شاهرود شکر شاهرود شکر شاهرود

شکر شاهرود

  • درصد سهام مستقیم:: صفر
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۵۷٫۲۷
  • مجموع سهام: ۵۷٫۲۷