۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
سرمایه گذاری ساختمان بهشهر سرمایه گذاری ساختمان بهشهر سرمایه گذاری ساختمان بهشهر

سرمایه گذاری ساختمان بهشهر

  • درصد سهام مستقیم:: ۹۳
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۷
  • مجموع سهام: ۱۰۰