۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
به پخش به پخش به پخش

به پخش

  • درصد سهام مستقیم:: ۸۹٫۹۸
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۰٫۱
  • مجموع سهام: ۹۰٫۰۸