۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

مدیریت صنعت قند

  • درصد سهام مستقیم:: ۹۰
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۱۰
  • مجموع سهام: ۱۰۰