۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
مدیریت یاران توسعه مدیریت یاران توسعه مدیریت یاران توسعه

مدیریت یاران توسعه

  • درصد سهام مستقیم:: صفر
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۱۰۰
  • مجموع سهام: ۱۰۰