۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
آلی شیمی قم آلی شیمی قم آلی شیمی قم

آلی شیمی قم

  • درصد سهام مستقیم:: صفر
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۱۰۰
  • مجموع سهام: ۱۰۰