۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
مروارید هامون مروارید هامون مروارید هامون

مروارید هامون

  • درصد سهام مستقیم:: صفر
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۱۰۰
  • مجموع سهام: ۱۰۰