۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
صنایع بهداشتی ساینا صنایع بهداشتی ساینا صنایع بهداشتی ساینا

صنایع بهداشتی ساینا

  • درصد سهام مستقیم:: صفر
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۱۰۰
  • مجموع سهام: ۱۰۰