۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir
گلتاش گلتاش گلتاش

گلتاش

  • درصد سهام مستقیم:: صفر
  • درصد سهام غیر مستقیم:: ۸۶٫۶
  • مجموع سهام: ۸۶٫۶