۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

 • saham@bidc.ir
 • درصد سهام مستقیم: ۹۹٫۵
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۰٫۵
 • مجموع سهام ۱۰۰
 • درصد سهام مستقیم: صفر
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۶۹٫۲
 • مجموع سهام ۶۹٫۲
 • درصد سهام مستقیم: صفر
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۸۶٫۶
 • مجموع سهام ۸۶٫۶
 • درصد سهام مستقیم: صفر
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۱۰۰
 • مجموع سهام ۱۰۰
 • درصد سهام مستقیم: صفر
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۵۵
 • مجموع سهام ۵۵
 • درصد سهام مستقیم: صفر
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۱۰۰
 • مجموع سهام ۱۰۰
 • درصد سهام مستقیم: صفر
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۱۰۰
 • مجموع سهام ۱۰۰
 • درصد سهام مستقیم: صفر
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۱۰۰
 • مجموع سهام ۱۰۰
 • درصد سهام مستقیم: ۹۰
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۱۰
 • مجموع سهام ۱۰۰
 • درصد سهام مستقیم: ۷۹٫۹
 • درصد سهام غیر مستقیم: صفر
 • مجموع سهام ۷۹٫۹
 • درصد سهام مستقیم: ۷۴٫۷۱
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۰٫۸۷
 • مجموع سهام ۷۵٫۵۸
 • درصد سهام مستقیم: ۶۱٫۳۴
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۹٫۲۶
 • مجموع سهام ۷۰٫۶
 • درصد سهام مستقیم: ۸۹٫۹۸
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۰٫۱
 • مجموع سهام ۹۰٫۰۸
 • درصد سهام مستقیم: ۹۳
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۷
 • مجموع سهام ۱۰۰
 • درصد سهام مستقیم: ۵۷٫۶۲
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۱٫۱۵
 • مجموع سهام ۵۸٫۷۷
 • درصد سهام مستقیم: ۹۹٫۸
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۰٫۲
 • مجموع سهام ۱۰۰
 • درصد سهام مستقیم: صفر
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۵۱٫۸۵
 • مجموع سهام ۵۱٫۸۵
 • درصد سهام مستقیم: صفر
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۵۷٫۲۷
 • مجموع سهام ۵۷٫۲۷
 • درصد سهام مستقیم: ۰٫۲۴
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۳۷٫۸۷
 • مجموع سهام ۳۸٫۱۱
 • درصد سهام مستقیم: صفر
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۱۰۰
 • مجموع سهام ۱۰۰
 • درصد سهام مستقیم: ۲۰
 • درصد سهام غیر مستقیم: صفر
 • مجموع سهام ۲۰
 • درصد سهام مستقیم: ۶٫۳۵
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۱۳
 • مجموع سهام ۱۹٫۳۵
 • درصد سهام مستقیم: ۵۵
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۴۵
 • مجموع سهام ۱۰۰
 • درصد سهام مستقیم: صفر
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۸۰
 • مجموع سهام ۸۰
 • درصد سهام مستقیم: صفر
 • درصد سهام غیر مستقیم: ۷۰
 • مجموع سهام ۷۰