۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

ترکیب سهامداران توسعه صنایع بهشهر - وبشهر

ترکیب سهامداران توسعه صنایع بهشهر - وبشهر

۱۳۹۲

در پایان اسفندماه

۱۳۹۳

در پایان اسفندماه

Loading data...
نام شرکت میزان سهام
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 2201489175
سهامداران حقیقی 1206299679
سایر سهامدارن حقوقی 277571602
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 340272863
صندوق بازنشستگی کشور 191485681
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 454039466
شرکت سرمایه گذاری غدیر 409161534