۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

سرمایه ثبت شده: ۷.۰۲۱.۰۰۲

شرکت: توسعه صنایع بهشهر

سرمایه ثبت نشده: ۰

نماد: وبشهر

صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

ISIC: ۱۵۱۴۰۷

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری‌ها

شرح سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس
ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره
تعداد شرکت بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده ارزش بازار تعداد شرکت بهای تمام شده ارزش بازار
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی ۱ ۲۹۹۲۱۵۷ ۱۲۲۰۲۸۹ -۲۶۳۱۱ -۱۲۳۱۴۲ ۱ ۲۹۶۵۸۴۶ ۱۰۹۷۱۴۷
مواد و محصولات شیمیایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ساخت محصولات فلزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
واسطه گریهای مالی ۲ ۷۸۷۱۶۰ ۱۵۰۶۰۰۲ ۰ -۱۷۶۹۲۳ ۲ ۷۸۷۱۶۰ ۱۳۲۹۰۷۹
انبوه سازی املاک و مستغلات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر صنایع ۱ ۷۳۵ ۳۲۵ ۰ ۰ ۱ ۷۳۵ ۳۲۵
جمع ۴ ۳۷۸۰۰۵۲ ۲۷۲۶۶۱۶ -۲۶۳۱۱ -۳۰۰۰۶۵ ۴ ۳۷۵۳۷۴۱ ۲۴۲۶۵۵۱
شرح سرمایه گذاری خارج از بورس
ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره
تعداد شرکت بهای تمام شده بهای تمام شده تعداد شرکت بهای تمام شده
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری ۱ ۶۰۱۵۶ ۰ ۱ ۶۰۱۵۶
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی ۴ ۲۲۹۰۷۵۱ ۰ ۴ ۲۲۹۰۷۵۱
مواد و محصولات شیمیایی ۱ ۷۱۶۳۹۶ ۰ ۱ ۷۱۶۳۹۶
ساخت محصولات فلزی ۱ ۶۴۵۰۸ ۰ ۱ ۶۴۵۰۸
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ۲ ۱۲۴۴۵۳۸ ۰ ۲ ۱۲۴۴۵۳۸
واسطه گریهای مالی ۲ ۶۳۸۴۱۰ ۰ ۲ ۶۳۸۴۱۰
انبوه سازی املاک و مستغلات ۱ ۷۴۴۰۰۱ ۰ ۱ ۷۴۴۰۰۱
سایر صنایع ۰ ۲۹۰۰ ۰ ۰ ۲۹۰۰
جمع ۱۲ ۵۷۶۱۶۶۰ ۰ ۱۲ ۵۷۶۱۶۶۰
شرح سرمایه گذاری جمع سرمایه گذاری
ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره
تعداد شرکت بهای تمام شده درصد به کل بهای تمام شده درصد به کل تعداد شرکت بهای تمام شده درصد به کل
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری ۱ ۶۰۱۵۶ ۰.۶۳ ۰ ۰ ۱ ۶۰۱۵۶ ۰.۶۳
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی ۵ ۵۲۸۲۹۰۸ ۵۵.۳۷ -۲۶۳۱۱ ۱۰۰ ۵ ۵۲۵۶۵۹۷ ۵۵.۲۴
مواد و محصولات شیمیایی ۱ ۷۱۶۳۹۶ ۷.۵۱ ۰ ۰ ۱ ۷۱۶۳۹۶ ۷.۵۳
ساخت محصولات فلزی ۱ ۶۴۵۰۸ ۰.۶۸ ۰ ۰ ۱ ۶۴۵۰۸ ۰.۶۸
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ۲ ۱۲۴۴۵۳۸ ۱۳.۰۴ ۰ ۰ ۲ ۱۲۴۴۵۳۸ ۱۳.۰۸
واسطه گریهای مالی ۴ ۱۴۲۵۵۷۰ ۱۴.۹۴ ۰ ۰ ۴ ۱۴۲۵۵۷۰ ۱۴.۹۸
انبوه سازی املاک و مستغلات ۱ ۷۴۴۰۰۱ ۷.۸ ۰ ۰ ۱ ۷۴۴۰۰۱ ۷.۸۲
سایر صنایع ۱ ۳۶۳۵ ۰.۰۴ ۰ ۰ ۱ ۳۶۳۵ ۰.۰۴
جمع ۱۶ ۹۵۴۱۷۱۲ ۱۰۰ -۲۶۳۱۱ ۱۰۰ ۱۶ ۹۵۱۵۴۰۱ ۱۰۰

وضعیت پرتفوی سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس

      ابتدای دوره
نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) تعداد سهام بهای تمام شده ارزش بازار
مارگارین
۳۶۰۰۰۰
۱۰۰۰ ۲۸۷۶۶۸۴۱۱ ۲۹۹۲۱۵۷ ۱۲۲۰۲۸۹
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۷۴۲۱۷۰۷۵۹ ۷۶۶۱۹۹ ۱۴۳۹۸۱۱
بانک اقتصاد نوین ۱۱۳۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۷۶۱۴۱۷۶ ۲۰۹۶۱ ۶۶۱۹۱
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰۰ ۷۳۵ ۳۲۵
جمع       ۳۷۸۰۰۵۲ ۲۷۲۶۶۱۶
      تغییرات
نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) تعداد سهام بهای تمام شده ارزش بازار
مارگارین
۳۶۰۰۰۰
۱۰۰۰ -۴۲۴۰۹۱۵ -۲۶۳۱۱ -۱۲۳۱۴۲
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰ ۰ -۱۷۴۴۱۰
بانک اقتصاد نوین ۱۱۳۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰ ۰ -۲۵۱۳
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰
جمع       -۲۶۳۱۱ -۳۰۰۰۶۵
      انتهای دوره
نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
مارگارین
۳۶۰۰۰۰
۱۰۰۰ ۷۸. ۷۳ ۲۹۶۵۸۴۶ ۱۰۹۷۱۴۷ ۱۰۴۶۴ ۳۸۷۱ -۱۸۶۸۶۹۹
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۵۷. ۰۹ ۷۶۶۱۹۹ ۱۲۶۵۴۰۱ ۱۰۳۲ ۱۷۰۵ ۴۹۹۲۰۲
بانک اقتصاد نوین ۱۱۳۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰. ۲۴ ۲۰۹۶۱ ۶۳۶۷۸ ۷۵۹ ۲۳۰۶ ۴۲۷۱۷
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰ ۷۳۵ ۳۲۵ ۰ ۲۱۰ -۴۱۰
جمع       ۳۷۵۳۷۴۱ ۲۴۲۶۵۵۱     -۱۳۲۷۱۹۰

وضعيت پرتفوي سهام شركت‌هاي خارج از بورس

      ابتدای دوره
نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) تعداد سهام بهای تمام شده
صنایع شیر ایران
۱، ۴۰۰، ۰۰۰
۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۴۵۱، ۵۰۰ ۱، ۶۶۴، ۷۷۱
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران ۸۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۷۴۳، ۹۹۹، ۸۰۰ ۷۴۴، ۰۰۱
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ۷۲۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۷۱۶، ۳۹۵، ۵۰۰ ۷۱۶، ۳۹۶
به پخش ۷۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۶۲۹، ۸۶۰، ۰۰۰ ۶۲۹، ۸۸۰
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ۶۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۵۹۸، ۸۰۰، ۰۰۰ ۶۱۴، ۶۵۸
سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر ۶۸۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۳۷۳، ۲۵۲، ۰۰۰ ۴۳۸، ۴۱۰
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر ۳۵۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۳۱۴، ۹۹۲، ۷۲۰ ۳۱۴، ۹۹۳
صنعتی بهپاک ۳۲۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۲۳۹، ۰۶۳، ۴۶۷ ۲۴۰، ۶۸۷
سرمایه گذاری اقتصاد نوین ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۱۹۹، ۹۹۹، ۹۹۸ ۲۰۰، ۰۰۰
صافولا بهشهر ۷۴۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۷۰، ۲۹۸، ۴۲۹ ۷۰، ۳۰۰
صنایع بسته بندی ایران ۷۹، ۱۴۴ ۱، ۰۰۰ ۴۸، ۵۴۸، ۴۳۳ ۶۴، ۵۰۸
بیمه نوین ۸۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۵۹، ۸۴۳، ۷۵۱ ۶۰، ۱۵۶
سایر شرکتهای خارج از بورس ۰ ۰ ۰ ۲، ۹۰۰
جمع       ۵، ۷۶۱، ۶۶۰
      تغییرات
نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) تعداد سهام بهای تمام شده
صنایع شیر ایران
۱، ۴۰۰، ۰۰۰
۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۰ ۰
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران ۸۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ۷۲۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
به پخش ۷۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ۶۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر ۶۸۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر ۳۵۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
صنعتی بهپاک ۳۲۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
سرمایه گذاری اقتصاد نوین ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
صافولا بهشهر ۷۴۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
صنایع بسته بندی ایران ۷۹، ۱۴۴ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
بیمه نوین ۸۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
سایر شرکتهای خارج از بورس ۰ ۰ ۰ ۰
جمع       ۰
      انتهای دوره
نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صنایع شیر ایران
۱، ۴۰۰، ۰۰۰
۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۳۲. ۲۵ ۱، ۶۶۴، ۷۷۱ ۳، ۶۸۷، ۲۰۰
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران ۸۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۹۳. ۷۴۴، ۰۰۱ ۱، ۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ۷۲۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۹۹. ۵ ۷۱۶، ۳۹۶ ۱، ۰۰۰
به پخش ۷۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۸۹. ۹۸ ۶۲۹، ۸۸۰ ۱، ۰۰۰
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ۶۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۹۹. ۸ ۶۱۴، ۶۵۸ ۱، ۰۲۶
سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر ۶۸۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۵۴. ۸۹ ۴۳۸، ۴۱۰ ۱، ۱۷۵
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر ۳۵۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۹۰. ۳۱۴، ۹۹۳ ۱، ۰۰۰
صنعتی بهپاک ۳۲۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۷۴. ۷۱ ۲۴۰، ۶۸۷ ۱، ۰۰۷
سرمایه گذاری اقتصاد نوین ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۲۰. ۲۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰
صافولا بهشهر ۷۴۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۹. ۵ ۷۰، ۳۰۰ ۱، ۰۰۰
صنایع بسته بندی ایران ۷۹، ۱۴۴ ۱، ۰۰۰ ۶۱. ۳۴ ۶۴، ۵۰۸ ۱، ۳۲۹
بیمه نوین ۸۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۷. ۴۸ ۶۰، ۱۵۶ ۱، ۰۰۵
سایر شرکتهای خارج از بورس ۰ ۰ ۰ ۲، ۹۰۰ ۰
جمع       ۵، ۷۶۱، ۶۶۰  

وضعيت پرتفوي سهام شركت‌هاي خارج از بورس

نام شركت تعداد سهام بهای تمام شده هر سهم (ریال) کل مبلغ بهای تمام شده قیمت واگذاری هر سهم (ریال) کل مبلغ واگذاری سود (زیان) واگذاری
مارگارين ۴,۲۴۰,۹۱۵ ۶,۲۰۴ ۲۶,۳۱۱ ۴,۲۱۳ ۱۷,۸۶۷ -۸,۴۴۴
جمع     ۲۶,۳۱۱   ۱۷,۸۶۷ -۸,۴۴۴