۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

وضعيت پرتفوي سهام شركت‌هاي خارج از بورس

      ابتدای دوره
نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) تعداد سهام بهای تمام شده
صنایع شیر ایران
۱، ۴۰۰، ۰۰۰
۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۴۵۱، ۵۰۰ ۱، ۶۶۴، ۷۷۱
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران ۸۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۷۴۳، ۹۹۹، ۸۰۰ ۷۴۴، ۰۰۱
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ۷۲۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۷۱۶، ۳۹۵، ۵۰۰ ۷۱۶، ۳۹۶
به پخش ۷۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۶۲۹، ۸۶۰، ۰۰۰ ۶۲۹، ۸۸۰
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ۶۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۵۹۸، ۸۰۰، ۰۰۰ ۶۱۴، ۶۵۸
سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر ۶۸۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۳۷۳، ۲۵۲، ۰۰۰ ۴۳۸، ۴۱۰
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر ۳۵۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۳۱۴، ۹۹۲، ۷۲۰ ۳۱۴، ۹۹۳
صنعتی بهپاک ۳۲۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۲۳۹، ۰۶۳، ۴۶۷ ۲۴۰، ۶۸۷
سرمایه گذاری اقتصاد نوین ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۱۹۹، ۹۹۹، ۹۹۸ ۲۰۰، ۰۰۰
صافولا بهشهر ۷۴۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۷۰، ۲۹۸، ۴۲۹ ۷۰، ۳۰۰
صنایع بسته بندی ایران ۷۹، ۱۴۴ ۱، ۰۰۰ ۴۸، ۵۴۸، ۴۳۳ ۶۴، ۵۰۸
بیمه نوین ۸۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۵۹، ۸۴۳، ۷۵۱ ۶۰، ۱۵۶
سایر شرکتهای خارج از بورس ۰ ۰ ۰ ۲، ۹۰۰
جمع       ۵، ۷۶۱، ۶۶۰
      تغییرات
نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) تعداد سهام بهای تمام شده
صنایع شیر ایران
۱، ۴۰۰، ۰۰۰
۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۰ ۰
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران ۸۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ۷۲۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
به پخش ۷۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ۶۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر ۶۸۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر ۳۵۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
صنعتی بهپاک ۳۲۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
سرمایه گذاری اقتصاد نوین ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
صافولا بهشهر ۷۴۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
صنایع بسته بندی ایران ۷۹، ۱۴۴ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
بیمه نوین ۸۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۰ ۰
سایر شرکتهای خارج از بورس ۰ ۰ ۰ ۰
جمع       ۰
      انتهای دوره
نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت بهای تمام شده بهای تمام شده هر سهم (ریال)
صنایع شیر ایران
۱، ۴۰۰، ۰۰۰
۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۳۲. ۲۵ ۱، ۶۶۴، ۷۷۱ ۳، ۶۸۷، ۲۰۰
سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران ۸۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۹۳. ۷۴۴، ۰۰۱ ۱، ۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر ۷۲۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۹۹. ۵ ۷۱۶، ۳۹۶ ۱، ۰۰۰
به پخش ۷۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۸۹. ۹۸ ۶۲۹، ۸۸۰ ۱، ۰۰۰
صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین ۶۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۹۹. ۸ ۶۱۴، ۶۵۸ ۱، ۰۲۶
سرمایه گذاری سرآمد صنایع بهشهر ۶۸۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۵۴. ۸۹ ۴۳۸، ۴۱۰ ۱، ۱۷۵
مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر ۳۵۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۹۰. ۳۱۴، ۹۹۳ ۱، ۰۰۰
صنعتی بهپاک ۳۲۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۷۴. ۷۱ ۲۴۰، ۶۸۷ ۱، ۰۰۷
سرمایه گذاری اقتصاد نوین ۱، ۰۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۲۰. ۲۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰
صافولا بهشهر ۷۴۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۹. ۵ ۷۰، ۳۰۰ ۱، ۰۰۰
صنایع بسته بندی ایران ۷۹، ۱۴۴ ۱، ۰۰۰ ۶۱. ۳۴ ۶۴، ۵۰۸ ۱، ۳۲۹
بیمه نوین ۸۰۰، ۰۰۰ ۱، ۰۰۰ ۷. ۴۸ ۶۰، ۱۵۶ ۱، ۰۰۵
سایر شرکتهای خارج از بورس ۰ ۰ ۰ ۲، ۹۰۰ ۰
جمع       ۵، ۷۶۱، ۶۶۰