۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

وضعیت پرتفوی سهام شركت‌های پذیرفته شده در بورس

      ابتدای دوره
نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) تعداد سهام بهای تمام شده ارزش بازار
مارگارین
۳۶۰۰۰۰
۱۰۰۰ ۲۸۷۶۶۸۴۱۱ ۲۹۹۲۱۵۷ ۱۲۲۰۲۸۹
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۷۴۲۱۷۰۷۵۹ ۷۶۶۱۹۹ ۱۴۳۹۸۱۱
بانک اقتصاد نوین ۱۱۳۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۷۶۱۴۱۷۶ ۲۰۹۶۱ ۶۶۱۹۱
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵۵۰۰۰۰ ۷۳۵ ۳۲۵
جمع       ۳۷۸۰۰۵۲ ۲۷۲۶۶۱۶
      تغییرات
نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) تعداد سهام بهای تمام شده ارزش بازار
مارگارین
۳۶۰۰۰۰
۱۰۰۰ -۴۲۴۰۹۱۵ -۲۶۳۱۱ -۱۲۳۱۴۲
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰ ۰ -۱۷۴۴۱۰
بانک اقتصاد نوین ۱۱۳۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰ ۰ -۲۵۱۳
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰ ۰ ۰
جمع       -۲۶۳۱۱ -۳۰۰۰۶۵
      انتهای دوره
نام شرکت سرمایه (میلیون ریال) ارزش اسمی هر سهم (ریال) درصد مالکیت بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده هر سهم (ریال) ارزش هر سهم (ریال) افزایش (کاهش)
مارگارین
۳۶۰۰۰۰
۱۰۰۰ ۷۸. ۷۳ ۲۹۶۵۸۴۶ ۱۰۹۷۱۴۷ ۱۰۴۶۴ ۳۸۷۱ -۱۸۶۸۶۹۹
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران ۱۳۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰ ۵۷. ۰۹ ۷۶۶۱۹۹ ۱۲۶۵۴۰۱ ۱۰۳۲ ۱۷۰۵ ۴۹۹۲۰۲
بانک اقتصاد نوین ۱۱۳۱۲۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰. ۲۴ ۲۰۹۶۱ ۶۳۶۷۸ ۷۵۹ ۲۳۰۶ ۴۲۷۱۷
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰ ۷۳۵ ۳۲۵ ۰ ۲۱۰ -۴۱۰
جمع       ۳۷۵۳۷۴۱ ۲۴۲۶۵۵۱     -۱۳۲۷۱۹۰