۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

صورت خلاصه سرمایه‌گذاری‌ها

شرح سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس
ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره
تعداد شرکت بهای تمام شده ارزش بازار بهای تمام شده ارزش بازار تعداد شرکت بهای تمام شده ارزش بازار
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی ۱ ۲۹۹۲۱۵۷ ۱۲۲۰۲۸۹ -۲۶۳۱۱ -۱۲۳۱۴۲ ۱ ۲۹۶۵۸۴۶ ۱۰۹۷۱۴۷
مواد و محصولات شیمیایی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
ساخت محصولات فلزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
واسطه گریهای مالی ۲ ۷۸۷۱۶۰ ۱۵۰۶۰۰۲ ۰ -۱۷۶۹۲۳ ۲ ۷۸۷۱۶۰ ۱۳۲۹۰۷۹
انبوه سازی املاک و مستغلات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
سایر صنایع ۱ ۷۳۵ ۳۲۵ ۰ ۰ ۱ ۷۳۵ ۳۲۵
جمع ۴ ۳۷۸۰۰۵۲ ۲۷۲۶۶۱۶ -۲۶۳۱۱ -۳۰۰۰۶۵ ۴ ۳۷۵۳۷۴۱ ۲۴۲۶۵۵۱
شرح سرمایه گذاری خارج از بورس
ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره
تعداد شرکت بهای تمام شده بهای تمام شده تعداد شرکت بهای تمام شده
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری ۱ ۶۰۱۵۶ ۰ ۱ ۶۰۱۵۶
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی ۴ ۲۲۹۰۷۵۱ ۰ ۴ ۲۲۹۰۷۵۱
مواد و محصولات شیمیایی ۱ ۷۱۶۳۹۶ ۰ ۱ ۷۱۶۳۹۶
ساخت محصولات فلزی ۱ ۶۴۵۰۸ ۰ ۱ ۶۴۵۰۸
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ۲ ۱۲۴۴۵۳۸ ۰ ۲ ۱۲۴۴۵۳۸
واسطه گریهای مالی ۲ ۶۳۸۴۱۰ ۰ ۲ ۶۳۸۴۱۰
انبوه سازی املاک و مستغلات ۱ ۷۴۴۰۰۱ ۰ ۱ ۷۴۴۰۰۱
سایر صنایع ۰ ۲۹۰۰ ۰ ۰ ۲۹۰۰
جمع ۱۲ ۵۷۶۱۶۶۰ ۰ ۱۲ ۵۷۶۱۶۶۰
شرح سرمایه گذاری جمع سرمایه گذاری
ابتدای دوره تغییرات انتهای دوره
تعداد شرکت بهای تمام شده درصد به کل بهای تمام شده درصد به کل تعداد شرکت بهای تمام شده درصد به کل
تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری ۱ ۶۰۱۵۶ ۰.۶۳ ۰ ۰ ۱ ۶۰۱۵۶ ۰.۶۳
انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی ۵ ۵۲۸۲۹۰۸ ۵۵.۳۷ -۲۶۳۱۱ ۱۰۰ ۵ ۵۲۵۶۵۹۷ ۵۵.۲۴
مواد و محصولات شیمیایی ۱ ۷۱۶۳۹۶ ۷.۵۱ ۰ ۰ ۱ ۷۱۶۳۹۶ ۷.۵۳
ساخت محصولات فلزی ۱ ۶۴۵۰۸ ۰.۶۸ ۰ ۰ ۱ ۶۴۵۰۸ ۰.۶۸
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات ۲ ۱۲۴۴۵۳۸ ۱۳.۰۴ ۰ ۰ ۲ ۱۲۴۴۵۳۸ ۱۳.۰۸
واسطه گریهای مالی ۴ ۱۴۲۵۵۷۰ ۱۴.۹۴ ۰ ۰ ۴ ۱۴۲۵۵۷۰ ۱۴.۹۸
انبوه سازی املاک و مستغلات ۱ ۷۴۴۰۰۱ ۷.۸ ۰ ۰ ۱ ۷۴۴۰۰۱ ۷.۸۲
سایر صنایع ۱ ۳۶۳۵ ۰.۰۴ ۰ ۰ ۱ ۳۶۳۵ ۰.۰۴
جمع ۱۶ ۹۵۴۱۷۱۲ ۱۰۰ -۲۶۳۱۱ ۱۰۰ ۱۶ ۹۵۱۵۴۰۱ ۱۰۰