۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

 • saham@bidc.ir

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان

۱۳۹۰/۱۲/۲۹

ميليون ريال

۱۳۹۱/۱۲.۳۰

ميليون ريال

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ميليون ريال

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ميليون ريال

 • ۱.۰۱۳.۶۹۳
 • 0
 • ۱.۰۱۳.۶۹۳
 • (۱۹.۶۲۸)
 • 0
 • ۹۹۴.۰۶۵
 • (۲۷.۴۷۹)
 • ۱۵.۴۰۸
 • ۹۸۱.۹۹۴
 • 0
 • ۹۸۱.۹۹۴
 • ۹۳۱.۱۳۸
 • ۵۲
 • ۹۳۱.۱۳۸
 • (۲۶.۵۱۸)
 • 0
 • ۹۹۴.۶۷۲
 • (۵.۰۵۸)
 • ۴.۱۷۴
 • ۹۰۳.۷۸۸
 • 0
 • ۹۰۳.۷۸۸
 • ۲.۱۰۱.۲۸۴
 • ۲۰.۳۷۰
 • ۲.۱۲۱.۶۴۵
 • (۳۹.۳۳۵)
 • 0
 • ۲.۰۸۲.۳۱۹
 • (۱۸.۲۳۰)
 • (۷۹.۴۸۸)
 • ۱.۹۸۴.۶۰۱
 • 0
 • ۱.۹۸۴.۶۰۱
 • ۲.۰۲۲.۴۰۷
 • ۹.۴۴۲
 • ۲.۰۳۱.۸۴۹
 • (۴۶.۷۷۱)
 • 0
 • ۱.۹۸۵.۰۷۸
 • ۰
 • ۱.۶۳۸.۱۵۸
 • ۰
 • 0
 • ۳.۶۲۳.۲۳۶
 • ۱.۸۷۰.۰۱۰
 • ۰
 • ۱.۸۷۰.۰۱۰
 • (۶۱.۰۰۹)
 • 0
 • ۱.۸۰۹.۰۰۱
 • 0
 • ۹.۷۷۴
 • 0
 • 0
 • ۱.۸۱۸.۷۷۵

گردش حساب سود انباشته

گردش حساب سود انباشته

۱۳۹۰/۱۲/۲۹

ميليون ريال

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

ميليون ريال

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ميليون ريال

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ميليون ريال

 • ۹۸۱.۹۹۴
 • ۱.۶۹۱.۱۵۰
 • (۸۰۷)
 • ۱.۶۰۹.۳۴۳
 • ۲.۶۷۲.۳۳۷
 • -
 • (۸۶.۴۰۰)
 • (۷۲۵.۷۶۰)
 • ۱.۸۶۰.۱۷۷
 • ۹۰۳.۷۸۸
 • ۱.۸۶۰.۱۷۷
 • (۸.۷۷۴)
 • ۱.۸۵۱.۴۰۳
 • ۲.۷۵۵.۱۹۱
 • -
 • ۰
 • (۹۰۷.۲۰۰)
 • ۱.۸۴۷.۹۹۱
 • ۱.۹۸۴.۶۰۱
 • ۱.۸۴۷.۹۹۴
 • ۰
 • ۱.۸۴۷.۹۹۴
 • ۳.۸۳۲.۵۹۵
 • -
 • (۶۰.۴۸۰)
 • (907,200)
 • ۲.۸۶۴.۹۱۵
 • ۳.۶۲۳.۲۳۶
 • ۲.۸۶۴.۹۱۵
 • 0
 • ۰
 • ۰
 • -
 • ۰
 • (۲.۷۲۱.۶۰۰)
 • ۳.۷۶۶.۵۵۱
 • ۱.۸۱۸.۷۷۵
 • ۳.۷۶۶.۵۵۱
 • (۶.۳۱۱)
 • ۳.۷۶۰.۲۴۰
 • 0
 • -
 • (۱۴۵.۱۵۲)
 • (۲.۷۵۳.۵۳۳)
 • ۲.۶۸۰.۳۳۰