۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

 • saham@bidc.ir

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

۱۳۹۰/۱۲/۲۹

ميليون ريال

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

ميليون ريال

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ميليون ريال

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ميليون ريال

 • -
 • ۹۵.۳۶۹
 • -
 • ۸۱.۴۷۷
 • (۷۵۳.۱۴۰)
 • (۱۶۴.۰۷۴)
 • (۱۵۰.۹۵۲)
 • (۹۸۶.۶۸۹)
 • -
 • (۱۵۳.۶۹۳)
 • -
 • (۲۰۴.۰۲۸)
 • ۴۷۰.۱۳۷
 • (۱۰.۹۶۱)
 • ۰
 • ۳۳.۳۵۰
 • (۷.۵۷۱)
 • ۰
 • ۳۴.۹۸۶
 • ۳۱۵.۹۱۳
 • (۷۲۹.۱۰۰)
 • -
 • ۱۴۴.۹۹۲
 • ۳۹.۸۳۵
 • (۴۳.۰۹۹)
 • ۵.۴۷۸.۸۹۶
 • (۴.۹۶۱.۳۰۶)
 • ۶۵۹.۳۱۸
 • (۶۹.۷۸۲)
 • ۶۳۹.۹۰۵
 • ۵۷۰.۱۲۳
 • ۳.۰۸۶.۴۵۷
 • -
 • ۲.۵۱۱.۰۶۳
 • -
 • ۱۳۵.۱۵۷
 • (۷۴۷.۲۳۶)
 • (۳۴۸.۳۱۹)
 • (۱۳۹.۴۲۵)
 • (۱.۰۹۹.۸۲۳)
 • -
 • (۱۰۴.۰۱۲)
 • -
 • (۲۴۱.۰۴۴)
 • ۲۱۳.۸۹۹
 • ۰
 • ۰
 • ۲۲.۳۳۳
 • ۲.۰۸۸
 • ۰
 • ۰
 • (۲.۷۲۴)
 • ۱.۳۰۴.۵۰۴
 • -
 • ۸۲
 • ۵۷.۵۷۸
 • ۲۸.۴۰۳
 • ۶.۱۶۳.۵۶۷
 • (۶.۷۵۹.۹۴۰)
 • (۵۱۰.۳۱۰)
 • ۷۹۴.۱۹۴
 • ۵۷۰.۱۲۳
 • ۱.۳۶۴.۳۱۷
 • ۵۹۲.۱۱۶
 • -
 • (۳۳۱.۷۶۳)
 • -
 • ۲۴۷.۸۱۳
 • (۱.۱۵۲.۴۰۴)
 • (۴۱۸.۷۳۱)
 • (۱۳۹.۰۸۱)
 • (۱.۴۶۲.۴۰۳)
 • -
 • (۱۶۶.۳۲۹)
 • -
 • (۱۹۲.۹۴۷)
 • ۲۰۸.۸۱۲
 • ۰
 • ۰
 • ۱۷.۹۲۹
 • (۵.۴۱۹)
 • ۰
 • ۴۲۷
 • ۲۸.۸۰۲
 • (۱.۹۳۱.۶۹۳)
 • -
 • ۱۲.۶۰۲
 • ۱۰۹.۳۲۶
 • ۳۱.۰۶۸
 • ۱۰.۱۷۳.۷۴۱
 • (۸.۹۸۱.۹۶۳)
 • ۱.۳۴۴.۷۴۴
 • (۵۸۶.۹۱۹)
 • ۱.۳۶۴.۳۱۷
 • ۷۷۷.۳۹۸
 • ۳۳.۴۳۲
 • -
 • ۴.۳۹۴.۰۶۴
 • -
 • ۳۱۳.۷۸۴
 • (۲.۰۱۹.۰۵۱)
 • (۹۴۵.۹۰۰)
 • (۴۰۵.۵۶۵)
 • (۳.۰۵۶.۷۳۲)
 • -
 • (۹۳.۱۳۴)
 • -
 • (۴۴۲.۳۶۶)
 • (۸۲۵.۹۴۱)
 • ۰
 • ۳.۰۵۳.۰۰۳
 • ۹۶.۷۱۰
 • (۶.۹۱۶)
 • (۲.۹۱۵.۹۲۲)
 • ۲۳.۱۵۶
 • (۱.۰۱۸.۲۷۶)
 • ۲۲۵.۹۲۲
 • -
 • ۱۴.۲۵۳
 • ۱۳۱.۵۱۴
 • (۱۸.۴۸۳)
 • ۱۸.۱۴۶.۷۳۳
 • (۱۷.۸۹۰.۴۰۰)
 • ۳۸۳.۶۱۷
 • ۶۰۹.۵۳۹
 • ۷۷۷.۳۹۸
 • ۱.۳۸۶.۹۳۷
 • ۱.۳۹۶.۳۵۳
 • -
 • 4,394,064
 • -
 • 313,784
 • (2,019,051)
 • (945,900)
 • (405,565)
 • (3,056,732)
 • -
 • (93,134)
 • -
 • (442,366)
 • (825,941)
 • 0
 • 3,053,003
 • 96,710
 • (6,916)
 • (2,915,922)
 • 23,156
 • (1,018,276)
 • 225,922
 • -
 • 14,253
 • 131,514
 • (18,483)
 • 18,146,733
 • (17,890,400)
 • 383,617
 • 609,539
 • 777,398
 • 1,386,937
 • 1,396,353