۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

درآمد هر سهم

درآمد هر سهم (EPS)

درآمد هر سهم

1394/11/26

سال مالی ۱۳۹۵

  • ۲۵۳
  • ۷۰۲۱۰۰۲۲۴۰
  • 250
  • ۷۰۲۱۰۰۲۲۴۰
Loading data...
سال پيش بيني اوليه
1393/12/14 370
1394/04/31 336
1394/07/30 338
1394/09/30 252
1394/11/27 253