۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

 • saham@bidc.ir

ترازنامه - دارائی‌ها

ترازنامه - دارائی‌ها

۱۳۹۰/۱۲/۲۹

ميليون ريال

۱۳۹۱/۱۲/۳۰

ميليون ريال

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

ميليون ريال

۱۳۹۳/۱۲/۲۹

ميليون ريال

 • -
 • ۱۰.۲۴۱
 • ۲۰.۹۵۹
 • ۱.۷۰۵.۰۰۳
 • ۱۴.۸۳۷
 • ۱۷۸.۸۳۲
 • ۱.۹۲۹.۸۷۲
 • -
 • ۲۵.۰۴۶
 • ۱۰۷
 • ۴.۰۶۲.۴۵۴
 • ۶۹۳
 • ۴.۰۸۸.۳۰۰
 • ۶.۰۱۸.۱۷۲
 • -
 • ۵.۰۳۵
 • ۰
 • ۱.۷۷۰.۸۱۱
 • ۶.۰۰۴
 • ۱۷۸.۸۳۲
 • ۱.۹۶۰.۶۸۲
 • -
 • ۲۶.۷۷۵
 • ۶
 • ۴.۵۲۳.۳۹۳
 • ۶۷۵
 • ۴.۵۵۰.۸۴۹
 • ۶.۵۱۱.۵۳۱
 • -
 • ۱۵.۱۲۰
 • 0
 • ۳.۰۲۲.۱۳۵
 • ۴.۹۱۳
 • ۱۸۳.۸۴۲
 • ۳.۲۲۶.۰۱۰
 • -
 • ۲۷.۷۳۸
 • ۳.۷۲۲
 • ۴.۷۹۴.۷۵۵
 • ۱.۱۱۷
 • ۴.۸۲۷.۳۳۲
 • ۸.۰۵۳.۳۴۲
 • -
 • ۲۶.۲۸۰
 • 0
 • ۲.۸۴۱.۰۴۱
 • ۳.۷۷۱
 • ۱۸۳.۸۴۱
 • ۳.۰۵۴.۹۳۳
 • -
 • ۲۷.۸۵۸
 • ۶.۹۰۹
 • ۷.۶۶۰.۳۰۷
 • ۱.۴۴۸
 • ۷.۶۹۶.۵۲۲
 • ۱۰.۷۵۱.۴۵۵
 • -
 • 0
 • -
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

ترازنامه - بدهی‌ها

ترازنامه - بدهی‌ها

1389/12/29

ميليون ريال

1390/12/29

ميليون ريال

1391/12/30

ميليون ريال

1392/12/29

ميليون ريال

 • -
 • 2,125
 • 375,696
 • 815,846
 • 130,165
 • 1,323,832
 • -
 • 63950
 • 1,562
 • 65,512
 • 1,389,344
 • -
 • 0
 • 194,207
 • 635,956
 • 0
 • 830,163
 • -
 • 0
 • 1,212
 • 1,212
 • 831,375
 • -
 • 0
 • 123,168
 • 515,544
 • 104,439
 • 743,151
 • -
 • 0
 • 1,571
 • 1,571
 • 744,722
 • -
 • 0
 • 198,297
 • 996,258
 • 0
 • 1,194,555
 • -
 • 0
 • 1,971
 • 1,971
 • 1,196,526
 • -
 • 50,000
 • 154,230
 • 1,365,654
 • 0
 • 1,569,884
 • -
 • -
 • 2,563
 • 2,563
 • 1,572,447

ترازنامه - حقوق صاحبان سهام

ترازنامه - حقوق صاحبان سهام

1389/12/29

ميليون ريال

1390/12/29

ميليون ريال

1391/12/30

ميليون ريال

1392/12/29

ميليون ريال

 • 2,160,000
 • 0
 • 216,000
 • 220
 • 1,691,150
 • 4,067,370
 • 5,456,714
 • 3,024,000
 • 0
 • 302,400
 • 220
 • 1,860,177
 • 5,186,797
 • 6,018,172
 • 3,024,000
 • 592,198
 • 302,400
 • 220
 • 1,847,991
 • 5,766,809
 • 6,511,531
 • 3,628,800
 • 0
 • 362,880
 • 220
 • 2,864,915
 • 6,856,815
 • 8,053,341
 • 3,628,800
 • 1,420,557
 • 362,880
 • 220
 • 3,766,551
 • 9,179,008
 • 10,751,455