۱۳۹۶خورشیدی | ۲۰۱۷میلادی | اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال

  • saham@bidc.ir

سرمایه شرکت از مبلغ 5.080.320 میلیون ریال به مبلغ 7.021.002 میلیون ریال در تاریخ 1395.3.29 به ثبت رسید.